Nyhedsbrev Maj 2021

2 august 2021

Kære alle medlemmer af Grøndal Grundejerforening

Dette er et nyhedsbrev

Grundejerforeningen er i gang med at ommøblere foreningens hjemmeside, men
det er bestyrelsens ønske, at være meget åbne i deres arbejde, så medlemmerne hele tiden kan følge med i, hvad der sker i foreningen.
Efterhånden som hjemmesiden fungerer, som vi gerne vil have det, overfører vi alle mødereferater.
Dette nyhedsbrev skal opfattes som en servicemeddelelse. Vi håber, hjemmesiden er fuldt funktionsdygtig inden sommerferien.

Nye medlemmer:
Først vil vi byde nye sommerhusejere velkomne i grundejerforeningen. Vi håber I vil få stor glæde af jeres sommerhus her i vores dejlige område.

Generalforsamlingen 2021:
Foreningen afholdt 2 generalforsamlinger d. 1. april. (Der var et lille hængeparti fra 2020).
Det foregik på grund af Corona i det fri, og derfor var der kun mødt 12 medlemmer op.

Ny bestyrelse:
De fleste fra den gamle bestyrelse valgte at trække sig, og derfor er 3 af de nye medlemmer kun valgt for 1 år, men berettigede til at genopstille.
Der blev ved generalforsamlingen valgt en ny bestyrelse, som hver har følgende arbejdsområder:
Kirsten Høgh:
Blev på konstitueringsmødet d. 17. april valgt som for formand og sekretær, og deltager i grundejerforeningernes møder med Fanø kommune. Kirsten er på valg for 1 år.
Carsten Lyhne:
Blev valgt som næstformand, opsyn og kontakt til entreprenøren, der holder vores veje. Carsten er ligeledes tovholderen på vores hjemmeside. Carsten er valgt for 2 år.
Verner Rodenberg:
Fortsætter som kasser og passer vores medlemskartotek, har kontakten til vinteropsynet. Verner er valgt for 2 år.
Lone Grand:
Blev valgt til opsyn og vejledning vedr. grøfter, kontakt med Fanø Jagtforening vedr. kaninregulering, vejledning i forholdt til invasive arter (Hybenroser, Gyvel, Japansk Pileurt, Bjørneklo og Lupin). Deltager i grundejerforeningernes møder med Fanø kommune, samt forsøger at holde styr på Facebook. Lone er valgt for 1 år.
Ivan Thyregod:
Bestyrelsesmedlem. Ivan er valgt for 1 år.
Steen Ammitzbøll:
Suppleant. Steen er valgt for 1 år.

Årsplan:
Bestyrelsen har i år valgt at lægge særlig vægt på:
Hjemmesiden.
Veje.
Få udgift og standard til at passe sammen. (Det er Fanø kommune, der opkræver vejbidraget, men det er foreningen, der sætter standarden sammen med entreprenøren).
Grøfternes vedligehold.
Der vil blive lagt vejledning på hjemmesiden om, hvordan grøfterne skal vedligeholdes.
40-Års jubilæum
Jubilæet var faktisk d. 17. januar i år, men på grund af usikkerhed med Corona-restriktioner og forsamlingsforbud, er der valgt at udsætte det til næste år. Vi lover, at det nok skal blive både indholdsrigt og hyggeligt.
Bankskifte.
Der er enighed om at flytte foreningens penge fra Danske Bank til Fanø Sparekasse. Forventet tidsramme er et par mdr. grundet sparekassens anti-hvidvaskprocedure.

Vinteropsyn:
Vinteropsynet er afsluttet for i år, men foreningen har anskaffet sig nogle klistermærker, som opsynsfolkene afkrydser på, når de har været der. Klistermærkerne bliver freover anbragt på målerskabet.


Kaninregulering:

I perioder er området invaderet af kaniner (der har dog på grund af sygdom i bestanden været meget få det sidste år). Vi har en aftale med Fanø Jagtforening. Tidligere har man skullet tilmelde sig denne regulering, fremover er man som medlem af Grøndal Grundejerforening, automatisk tilmeldt kaninregulering, med mindre man selv framelder sig til det ansvarlige bestyrelsesmedlem. Altså hvis man ikke foretager sig noget, er man med i kaninreguleringen. Skulle der sidde nye medlemmer, som gerne vil vide mere om kaninregulering, er de velkomne til at kontakte bestyrelsen og få materiale tilsendt.

Møder med kommunen:
Et par gange om året holder Fanø kommune et fællesmøde med alle sommerhusgrundejerforeningerne. Her kan foreningerne på forhånd stille spørgsmål til borgmesteren og de relevante forvaltninger, og på mødet få svar og drøfte aktuelle ting.
På mødet i slutningen af maj vil der således bl.a. blive drøfter affaldssorteringen, borgerinddragelse ved stormflod og flere ladestationer.

 

Kloakering af sommerhuse:
Fanø Vand har sammen med Fanø kommune gjort flere sommerhusejere opmærksom på, at der i uge 43 (sidste uge i oktober) vil blive påbegyndt kloakering i Grøndalområdet. Der er flere grundejere der har gjort opmærksom på nedgravede plastrør på deres grunde. Disse skal bruges til måling af forureningsgraden og grundvandsstanden. Det er dog kun den nederste del af Grøndalvej, nederste del af Vesten Bavnen og en del af Vesterengen, der er så heldige at få kloakeret denne gang. Det må beregnes, at de berørte veje vil blive gravet op, dog ikke på én gang. Resten af Grøndalområdet vil blive kloakeret inden 2029.

Facebook:
Alle medlemmer er velkomne til at stille spørgsmål og kommentere, sælge eller eftersøge ting på foreningens Facebookside. Den hedder ”Grøndal Grundejerforening af 1981”. Hvis I ikke er medlemmer, så husk at skrive jeres adresse i Grøndal på, når I skal meldes ind.

 

Venlig hilsen

Lone Grand – medlem af Grøndal Grundejerforenings bestyrelse.